06
Feb

ליאור ורוצלבסקי

במוצאי השבת צפוי דיון בין ראש הממשלה ושרי הבריאות והחינוך ותתקבל החלטה שתובא להחלטת הממשלה בראשון. לצד המתווה לפתיחה דיפרנציאלית לפי רמת התחלואה, ידונו גם באפשרות לפתיחה נרחבת יותר